Podmienky spracovania osobných údajov (GDPR)

Podmienky spracovania osobných údajov (GDPR)

2019-12-09T10:26:48+01:0014. októbra 2019|Oznamy|

Účasťou na verejnej akcii a oboznámením sa s podmienkami akcie, ktoré organizuje Kultúrne a spoločenské stredisko, sa zúčastnené osoby považujú za informované o spracovaní ich osobných údajov a prejavujú súhlas s týmto spracovaním.

Organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko, Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania:  Organizátor bude zhotovovať fotografie z tejto verejnej akcie a zverejňovať ich na internete. Fotografie a aj jej následné šírenie bude v intenciách pravidiel, ktoré pre tieto činnosti ustanovuje Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Ochranu osobnosti v § 11 – § 16 spomínaného zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy budú bez privolenia fyzickej osoby vyhotovené alebo použité primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Právny základ: informovaný súhlas

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: používatelia internetu

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prístup z internetu

Doba uchovávania osobných údajov: bez časového obmedzenia

Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

  • dotknutá osoba má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu ako aj právo namietať spracúvanie,
  • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z.z.